Deneysel Okuryazarlık Atölyesi
Mustafa İbakorkmaz

Kapsamı: Soru sorma, sorunlarla karşılaşma ve sorgulamadan başlayarak;
bilgi, zihniyet, kuram, anlam, düşünce, muhakeme gibi düşünceyi temel alan
konularda her biri iki hafta sürecek okuma, düşünsel egzersiz yapma üzerine
kurulu olarak okuma ve yazma deneyleri gerçekleştirilecektir. Büsam eğitimlerine
temel olan; varlık, bilgi, değer, zaman, mekan ve siyaset konularına farklı
cephelerden bakarak diğer seminer ve atölyelerle bağ kuran, katkı yapmayı amaçlayan
okumalar ve düşünce deneyleri yapılacaktır. Bu deneyler yazıyı da dahil eden
çalışmalarla somut hale getirilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede, farklı birer
düşünce ve anlam dünyası olarak yer yer felsefe, tasavvuf, sanat ve edebiyat
gibi farklı disiplinlerden yararlanılacaktır.

Amacı: Deneysel okur yazarlık atölyesinde, özellikle yazma arzusu/isteği duyan
gençlere, yazmak için gereksinim duydukları cesaretin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Gerek gençlerin öğrencilik dönemleri, akademik kariyerleri, gerekse hayatlarının geri
kalanında sürdürmek istedikleri yazma eylemi karşısında baş başa kaldıkları zorlukların
aşılması için gereken yöntemleri kendi tecrübeleri ile birlikte araştırmak ve kazandırmaya
çalışılacaktır. Yazmanın bir düşünce biçimi olduğu hem yazarların örnek metinleri, hem de
atölye katılımcıların kendi yazdıkları metinler üzerinden değerlendirilecektir. Bununla
birlikte okuma ve yazma deneyleri ile yazı türlerinin imkanlarından yararlanmanın yolları
araştırılacaktır. Bu deney ve araştırmalarda katılımcıların hangi yazı türüne eğilimli oldukları
ortaya çıkarılacak, bu türde ilerlemek için gerekli donanımın sağlanması için katkıda
bulunulacaktır. En kişisel güncelerin bile zaman içerisinde belge değeri kazanabileceği gibi
ilimdeki gelişmelerin de okumak kadar yazmakla, kayıt altına almakla doğrudan bağlantıları
incelenecek ve tartışılacaktır. Medeniyetlerin ve geleneğin zaman içerisinde nesilden nesile
nakil edilirken yazının önemi ve yeri konusu tartışmaya açılacaktır. Bu atölyede, zaman
içerisindeki değişim, gelişim ve farklılaşmalar 12 hafta sürecek sonunda değerlendirilecektir.

Yöntemi: Dersler karşılıklı ve etkileşimli bir şekilde yürütülecektir. Atölye katılımcıları işlenen
konuları tartışacak, soru ve cevaplarla, katılımcıların aktif katılımlarıyla ortaya çıkan zihinsel
etkinlikten elde ettiklerini ortaya koyabileceklerdir. Atölyenin amacı olan okuma ve yazma
deneylerinden istenen amaca ulaşılabilmesi için, katılımcılar her dersin sonunda belirlenen
yazı deneylerini gerçekleştirerek bir sonraki derse katılacaktır. Yazı deneyleri açılacak bir blogda
yayınlanacak, katılımcılar birbirlerin deneyimlerini takip etme, tartışma, yorum yapma ve
eleştirme imkanı bulacaktır. Dönem sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından her katılımcıdan
bir yazı seçilerek, bir seçki oluşturulacaktır

Gün: Perşembe

Saat: 16.00-18.00

Yer: Milli Mücadele Müzesi 2. Kat (Derslik 2)