Sosyal Bilimlerde Saha Araştırmaları I: Nitel Araştırma Yaklaşımı
Aylin Yonca Gençoğlu

Amaç: Atölyenin amacı sosyal bilimler alanında saha araştırması yapma mantığı
ve becerisinin atölye katılımcılarına kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda
atölye katılımcıları, bir saha çalışmasına bilimsel niteliğini veren konu, amaç,
teori ve yöntem seçimi arasındaki ilişkiye dayalı olarak proje yazma ve uygulama
konusunda yetiştirilecektir. Ayrıca atölye çalışması sonunda her bir katılımcının
Nvivo nitel veri analiz programını yetkin bir şekilde kullanmayı öğrenmiş olması
hedeflenmektedir.

Kapsam: Atölyenin kapsamını bir saha araştırmasının nitel araştırma yaklaşımı
çerçevesinde nasıl yapılacağı ve nitel analizin nasıl yürütüleceği oluşturmaktadır.
Atölye boyunca nitel araştırma metodolojisi paradigma, teori ve yöntem ilişkisi
temelinde uygulamalı bir şekilde anlatılacaktır. Bu çerçevede her bir katılımcı bir
nitel araştırma projesi hazırlayacak, sahadan verileri toplayacak, analiz edecek,
yorumlayacak ve araştırmanın raporunu yazacaktır. Saha araştırmaları, katılımcılarla
yapılacak istişarelerin neticesine göre ikişerli veya üçerli gruplar halinde katılımcıların
ilgi duydukları konular belirlenerek gerçekleştirilecektir.

Yöntem: Bu atölye yoğun bir okuma ve sahada çalışması sürecine dayalı olarak
gerçekleştirilecektir. Başlangıç dersleri saha araştırması ve nitel araştırma yaklaşımı
mantığının istenen okumalar ekseninde tartışılmasına ayrılmıştır. Bu süreçte
katılımcılardan okumalarını yapmaları ve derslere aktif bir şekilde katılmaları beklenmektedir.
Ardından katılımcıların ilgi alanlarına göre saha araştırma konuları ile grupları belirlenecektir.
Dönem boyunca her bir grup kendi saha araştırmasını aşama aşama gerçekleştirecek ve derslerde
grupların saha araştırmalarında yaptıkları faaliyetler değerlendirilerek bir sonraki aşamada
yapılması gerekenler anlatılacaktır.

Gün: Cumartesi

Saat: 09.00-11.00

Yer: Milli Mücadele Müzesi 2. Kat (Derslik 2)