Fıkıh Düşüncesi Atölyesi-2

“Metodolojik Düşünme Pratikleri: Aile Hukukuna İlişkin Ayetler”

Prof. Dr. Yunus Apaydın

Amaç ve Kapsam: Fıkıh Düşüncesi atölyesinde geçtiğimiz dönem fıkhın mahiyeti ve Kur’an’a yaklaşım konusunda tarihsel tecrübede ortaya çıkan belli başlı eğilimler ve bunlarla ilgili konular üzerinde durulmuş ve özellikle rey ve hadis ekollerinin temel kabulleri konuşulmuştu.

Bu dönem, Fıkıh Düşüncesi atölyesinde her ders seçilen bir veya ilgili birkaç ayet üzerinde durularak, tarihsel tecrübede bu ayetlerin nasıl anlaşılıp yorumlandığı, nasıl bir yaklaşım ve yöntemden hareketle bunlar üzerine fıkhi hükümlerin bina edildiği gösterilmeye çalışılacaktır. Söz konusu ayetler özellikle aile hukukunu ilgilendiren ayetler olacaktır. Bu bağlamda evlenmenin hükmü, karı-kocanın birbirlerine karşı hak ve yükümlülükleri, nafaka yükümlülüğü, çok eşlilik (teaddüd-i zevcât), boşama yetkisi, küçüklerin evlendirilmesi gibi günümüzde de çeşitli yönlerden tartışılan konular ele alınacaktır.

Yöntem: Katılımcılardan atölye kapsamında üzerinde durulacak konularla ilgili olarak belirli kitap, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi veya makalelerin atölye öncesinde okunması istenecektir. Her dersin tahminen dörtte birlik bölümü soru-cevap ve tartışmaya ayrılacaktır.

Not: Yoğun başvuru sebebiyle atölye katılımcılarını belirlemek üzere mülakat yapılmasına karar verilmiştir. Prof. Dr. Yunus Apaydın’ın “Ehl-i Hadis Zihniyetinin Teorisyeni Olarak Şâfiî” makalesi üzerinden yapılacaktır. Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

 

Gün : Perşembe

Saat: 17.30 – 19.30

Yer : Milli Mücadele Müzesi