Sosyolojide Temel Meseleler ve İsimler

Aylin Yonca Gençoğlu

Faruk Karaarslan

Sosyolojide Temel Meseleler ve İsimler atölyesi kapsamında, sosyal bilimlerin içinde doğdukları
coğrafyanın yani Avrupa’nın sosyokültürel ve tarihi yapısı çerçevesinde, sosyal bilimlerin sistematik
bilgi türü olarak nasıl bir hal aldığı incelenecektir. İnsan ve toplum üzerine düşünme ilk insandan
günümüze kadar ulaşan temel bir pratiktir. Bu pratiğin coğrafi, siyasi, ideolojik ya da teolojik bir
merkezi yoktur. Ancak insan ve toplum üzerine geliştirilen tüm fikir sistemleri, içinde yaşanılan
coğrafyanın tarihi ve sosyokültürel şartları merkezinde inşa edilmişlerdir. İnşa edildikleri coğrafyanın
ve kültürün siyasi ve iktisadi gücü nispetinde diğer coğrafya ve kültürleri de etkileme potansiyeline
sahip olmuşlardır. Bu noktada Avrupa’nın siyasi ve iktisadi gücünün zirvede olduğu bir dönemde yine
bu siyasi ve iktisadi gücü tahkim etmek üzere Avrupa’da doğan ve gelişen sosyal bilimlerin ise çok ayrı
ve özgün bir konumu bulunmaktadır. Zira ulus devletleri konu edinen tarih, ‘gelişmiş’ batı Avrupa
toplumlarını inceleme nesnesi olarak kabul eden sosyoloji ve batı dışı medeniyetleri inceleyen
şarkiyatçılık, küresel düzeyde tüm toplumların kimliğini ve kendilerine bakış açılarının inşasında
önemli bir rol oynamıştır.

Bu atölyede söz konusu bilimlerin gerek batı gerekse batı dışı toplumların kimliklerinin inşasında
oynadığı rol tartışmaya açılacak, sosyal bilimlerin temel meseleleri ve bu meselelerin tarihi, sosyal ve
felsefi kökleri işlenecektir. Bunu yaparken Avrupa’nın ve tüm dünyanın kaderini belirleyen coğrafi
keşifler, sömürgecilik, kapitalizm, sekülerleşme, Fransız ihtilali gibi temel dönüm noktaları, bu dönüm
noktaları üzerine fikir üreten sosyoloji, tarih ve şarkiyatçılığın temsilcileri olan teorisyenler ele
alınacaktır. Bu çerçevede, Karl Marx, Max Weber, Georg Simmel, Fernand Braudel Immanuel
Wallerstein gibi isimlere dair okumalar yapılacak ve sosyal bilimlerin temel meseleleri bu isimler
üzerinden ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Bu bağlamda atölye hocaları ve öğrencilerinin açtıkları
tartışmalar üzerinden sosyal bilimlere ve Avrupa’ya daha gerçekçi bir paradigmadan bakabilmenin
imkânı üzerine fikir ve metin üretme hedefine ulaşılmaya çalışılacaktır.

 

Gün : Cumartesi

Saat: 11.00 – 13.00

Yer: Milli Mücadele Müzesi